תנאים ושירות

תנאי השימוש בשירות של כלות מאוקראינה הכרויות.

• הסכם זה הינו מסמך משפטי בינך לבין כלות מאוקראינה הכרויות.

• אנא קרא את ההסכם הזה בעיון לפני הרישום לשירות כלות מאוקראינה הכרויות.

• על ידי רישום לשירות של כלות מאוקראינה הכרויות אתה הופך למנוי בשירות ומסכים להיות מחויב על ידי התנאים של הסכם זה כל זמן היותך מנוי.

• התנאים הללו נתונים לשינויים על ידי כלות מאוקראינה הכרויות בכל זמן ובכל עת ויכנסו לתוקף עם מתן הודעה מתאימה.

• השירות של כלות מאוקראינה הכרויות הנו אמצעי אלקטרוני באמצעות האינטרנט המפגיש בין אנשים מבוגרים.

• על ידי רישום והצטרפות כמנוי לשירות הנך מאשר כי הנך בן 18 שנים לפחות.

• קטינים אינם רשאים להרשם לשירות, עם רשומך לאתר הינך מאשר כי הינך בן 18 שנים לפחות.

• נשואים אינם רשאים להרשם לשירות.

• השירות בכל עת ניתן להפסקה על ידי ביוטיפול ליידיס או על ידך בכל עת, מכל סיבה שהיא, ובלא צורך במתן הסבר כלשהו בכל מקרה של הפרת ההסכם ויהיה בתוקף ממועד משלוח הודעה לצד השני.

• כלות מאוקראינה הכרויות שומרת על זכותה, להפסיק באורח מידי את הגישה לשירות ללא מתן הודעה מוקדמת בכל מקרה של הפרת ההסכם הזה על ידך כאשר תובא לידיעתה.

• החברות בשירות של כלות מאוקראינה הכרויות הנה בלבד לשימושך האישי ובלעדי שלך ואינך רשאי להעביר באף דרך אחרת את חשבונך לכל אדם שהוא או לגוף אחר כולל ניתוקו שלהמחשב בו הנך משתמש למניעת גישה בלתי מאושרת מאחרים.

אני מסכים כמנוי

• שאני באופן אישי אחראי לנכונות התוכן או המידע שאציג בעמוד המידע של שירות כלות מאוקראינה הכרויות.

• שאיני רשאי לשלוח כל פרטים אישיים ודרכי התקשרות כגון, כתובת אימייל או כתובת תוכנות מסרים אחרות למנויים אחרים להוציא פרטים המצויינים בכרטיס האישי שלי.

• שאיני רשאי להציג או להציב על העמוד המידע של שירות כלות מאוקראינה הכרויות או להעביר למנויים אחרים בשירות כל מידע שהינו בגדר לשון הרע או מידע שהינו פוגע או בלתי מדויק או בלתי צנוע או בעל אופי מיני או הפוגע בקדשי דת או מאיים או גזעני או בלתי חוקי או כל מידע אשר יש בו כדי להפר או לפגוע בזכויות כל שהם של צד שלישי.

• שאיני רשאי לכלול בפרופיל האישי שלי כל התייחסות מינית או או מידע שיש בו הצעות מיניות פוגעות או להציב תמונת עירום או מידע אישי .כלות מאוקראינה הכרויות שומרת על זכותה לדחות כל פרופיל או תמונה אשר אינם עומדים בתנאים האלה.

• שאיני רשאי לעסוק בשכנוע של חברים אחרים לקנות או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות.

• שאיני רשאי לשכפל או להפיץ או להציב כל חומר המוגן בזכויות יוצרים או כל מידע השייך לבעל קניין רוחני, מבלי לקבל הסכמה מבעלים או מבעל הזכויות.

• אני אחראי אישית לכל קשר שיווצר ביני לבין מנוי אחר בשירות.

• במידה והפר תנאי הסכם זה אני מתחייב לשפות ולהגן וכך לשמור ללא פגע ביוטיפול ליידיס ואת מנהליה ועובדיה כנגד כל הפסד ונזק לרבות שכר טרחת עו"ד.

• כלות מאוקראינה הכרויות תהיה רשאית להסיר כל מידע אשר לפי שקול דעתה הבלעדי, מפרה את החוק או הוראות הסכם זה מבלי לפגוע בזכותה של כלות מאוקראינה הכרויות, אתה כמנוי אחראי לתוכן של החומרים אשר תציב על גבי השטחים הגלויים לעין הצבור בשירות ובהודעות הדואר האלקטרוני שלך.

• כלות מאוקראינה הכרויות בשום מקרה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד שיגרמו לאדם כלשהוא אשר הסתמך על מידע או תוכן שהוצב .כלות מאוקראינה הכרויות או שתועבר לחברי כלות מאוקראינה הכרויות.

• כלות מאוקראינה הכרויות לא תהיה אחראית לשלמות או לנכונות אינפורמציה שתמסר במסגרת השירות ולא תסתמך על כל חוות דעת או .הצהרה או עצה שיעשו על ידי גורם כלשהוא לבד מכלות מאוקראינה הכרויות.

• כל מידע או חוות דעת או הצהרה או עצה אשר תהיה זמינה באמצעות כלות מאוקראינה הכרויות שלא הוצגה ישירות על כלות מאוקראינה הכרויות הנם של מחבריהם ואין להסתמך עליהם.

• תתכן אפשרות שמנויים אחרים או משתמשים בלתי מורשים יציבו או יעבירו חומר מגונה או פוגע על שירות כלות מאוקראינה הכרויות או במידע הנוגע לך ואתה כמנוי תיחשף למידע מסוג זה ובשל היותך מנוי בשירות יתכן שמקבל המידע ישתמש בה כדי לפגוע בך אנו מייעצים לך לבחור בזהירות את סוג המידע שהינך מציב או מעביר לאחרים וכלות מאוקראינה הכרויות אינה אחראית לשימוש בכל מידע שיגלה.

• כלות מאוקראינה הכרויות נותנת לך רשות להציב מידע בשטח שהינו גלוי לציבור והנך מאשר בכך כי הנך רשאי ובעל הזכות להעניק לחברי כלות מאוקראינה הכרויות וכלות מאוקראינה הכרויות להעתיק להציג, להפיץ מידע ולהשתמש בו ללא כל הגבלה זו או אחרת.

• על ידי הצטרפות כחבר בשירות, הינך מסכים לקבל הודעות ודואר אלקטרוני באמצעות המערכת שלנו, כלות מאוקראינה הכרויות שולחת לחבריה מעת לעת דואר אלקטרוני והודעות בדבר שירותים ועדכונים חדשים באתר וכן הודעות של החברים, אתה רשאי לבחור לא לקבל ההודעות על ידי השעיית החברות או המינוי באתר.

• כלות מאוקראינה הכרויות תשמור בסודיות כל מידע שתסופק על ידך לשירות.

• כלות מאוקראינה הכרויות לא תהיה אחראית כלפיך בשום אופן ומקרה לכל נזק שהוא באופן ישיר או נלווה בגין אובדן נתונים הנובעים מן השימוש בשירות כלות מאוקראינה הכרויות.

• כלות מאוקראינה הכרויות לא תהיה אחראית בשום אופן ומקרה לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מן השימוש בשירות כולל נזק גופני או נפשי, צער וסבל.

• כלות מאוקראינה הכרויות אינה מתחייבת שהשימוש בשירות זמין בכל זמן ובלתי נתון להפרעות ושגיאות ואו שיתאים לדרישותיך.

כלות מאוקראינה הכרויות  beautifuladies @ gmail.com

תנאי רכישת מנוי

כלות מאוקראינה אתר beautifuladies.com
משרד: 054-6201417
אי מייל: beautifuladies @ gmail.com

תנאי רכישת מנוי כפי שמפורט באתר בעמוד רכישת מנוי.

תוקף המנוי באתר:

• תוקף המנוי בהתאם לקרדיטים שנשארו ללקוח אך לא יותר משנה.

תנאי מחירון:

• כל הרכישות הינן סופיות ואין החזר כספי למנוי שלא ניצל את יתרת זכותו במנוי.

• לא יינתן החזר כספי ללקוח אשר יבקש לבטל את רכישת המנוי ואשר לא ניצל את יתרת זכותו במנוי.
יחד עם זאת כלות מאוקראינה beautifuladies שומרת לעצמה את הזכות לזכות או להשיב ללקוח את דמי רכישת מנוי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

• רוכש המנוי מסכים ומצהיר בזאת כי זכויות המנוי אינן מקנות לו זכות להחזר כספי של דמי המנוי במקרה והינו מחליט להשהות או לבטל את המנוי.

• לא ינתן החזר לרוכש מנוי אשר המנוי שלו הופסק מאחר והפר את תנאי השימוש באתר.

• רוכש המנוי מצהירה בזה ומסכים כי, בנוסף לעילות להפסקת המנוי שפורטו לעיל בהסכם תנאי רכישת השירות, התנהגות בלתי הולמת ופוגעת כלפי מנויים אחרים או משתמשים אחרים במערכת, כגון שליחת שליחת דואר אלקטרוני עם כתבי נאצה או נוסח או שימוש בצ'אט כדי להטריד מינויים או משתמשים אחרים יהוו עילה מספקת לבטל את המנוי למנוי שהפר את תנאי השימוש במערכת או את רישומו לשירות.Copyright © Beautiful Ladies Ltd 2001. All rights reserved! כלות מאוקראינה